DutchHands algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van DutchHands . Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten door DutchHands, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met DutchHands verklaart u op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 1 augustus 2016.

1. Definities

a. Dienst: een samenhangend geheel van activiteiten ten behoeve van buitenlandse en binnenlandse arbeidsbemiddeling.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie DutchHands een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

a. Door ondertekening van een overeenkomst met DutchHands verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van DutchHands en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

b. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en DutchHands opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

a. Alle offertes en prijsopgave door DutchHands zijn geheel vrijblijvend.

b. Offertes en prijsopgave door DutchHands blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door DutchHands . Facturering geschiedt op basis van nacalculatie of op basis van een offerte.

c. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en DutchHands zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard.

4. Duur en beëindiging

a. Het leveren van diensten door DutchHands aan de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd tenzij anders vermeldt in de offerte of opdracht overeenkomst. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de te leveren diensten.

b. DutchHands kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met DutchHands gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden.

c. DutchHands heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Overmacht

a. WoordenZtorm aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer DutchHands als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

b. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal DutchHands alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en DutchHands geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door DutchHands tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

6. Prijzen

a. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

b. Wijzigingen in de tarieven worden door DutchHands minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

7. Betaling

Facturering geschiedt op basis van nacalculatie of op basis van een geaccepteerde offerte.

a. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het leveren van diensten wordt gesloten tussen de opdrachtgever en DutchHands is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door DutchHands het verschuldigde bedrag te voldoen tenzij anders overeengekomen.

b. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan DutchHands over het openstaande bedrag.

c. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door DutchHands een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 8.d onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. In het laatstgenoemde geval behoudt DutchHands zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

d. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering DutchHands hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, welke binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

e. Indien DutchHands abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal DutchHands het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

f. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens DutchHands heeft voldaan.

8. Copyright

a. Al het door of voor DutchHands vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van DutchHands niet worden bewerkt of verwerkt in andere media dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Redactie door derden van door DutchHands gemaakte teksten is slechts toegestaan wanneer de door DutchHands vervaardigde teksten worden gebruikt in uitingen van het bedrijf of de organisatie dat bij DutchHands een contract is aangegaan èn DutchHands voor dat gebruik schriftelijke toestemming heeft gegeven.

b. Het eigendom van door DutchHands verstrekte ideeën en informatie blijft volledig bij DutchHands, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan DutchHands hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is DutchHands gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

c. DutchHands behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9. Privacy

a. DutchHands houdt zich aan de Nederlandse Wet op de Privacy. Alle aan DutchHands verstrekte informatie in welke vorm dan ook wordt vertrouwelijk behandeld en niet verspreid tenzij de dienstverlening van DutchHands aan de opdrachtgevers dit vereist.

b. Via de website aangeleverde informatie wordt opgeslagen in een database die uitsluitend toegankelijk is voor de met het beheer belaste medewerker(s) van DutchHands en degene die de informatie aangeleverd heeft.

c. Levering van persoonlijke informatie aan derden wordt door DutchHands uitsluitend gedaan voorzover dit voor de dienstverlening noodzakelijk is aan diegene die de informatie beschikbaar heeft gesteld.

10. Aansprakelijkheid

a. Voor zover DutchHands bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop DutchHands weinig of geen invloed kan uitoefenen kan DutchHands op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met DutchHands of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met DutchHands .

b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is DutchHands slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van DutchHands voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

c. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. DutchHands kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

d. DutchHands is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

e. De opdrachtgever dient DutchHands terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door DutchHands geleden schade.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen

a. DutchHands noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

12. Reclame

a. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan DutchHands , waarna DutchHands deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan DutchHands binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

b. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

13. Wijziging van de algemene voorwaarden

a. DutchHands behoudt zicht het recht voor deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

b. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

c. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. (zie artikel 4 van deze algemene voorwaarden)

14. Overig

a. DutchHands zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan DutchHands .

b. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. DutchHands zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

d. DutchHands is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

a. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DutchHands en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

b. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

c. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Den Haag aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door DutchHands met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van DutchHands beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande versies vervallen.

1 augustus 2016
DutchHands i.o.
www.DutchHands.com

Voor eventuele vragen hieromtrent kunt u contact met DutchHands opnemen via het contactformulier.